ikona wczytywania strony

Deklaracja Dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.bip-mgopskrzywin.opsinfo.pl)

2020-09-29

Deklaracja dostępności

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip-mgopskrzywin.opsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-04-12 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Gmina Krzywiń powołała Zespół ds. dostępności w składzie: Przewodniczący – Mirosława Woźniak e mail: miroslawa.wozniak@krzywin.pl tel. 65 517 0525 wew. 240 Z-ca Przewodniczącego – Bartosz Kobus Członek Zespołu – Maciej Gubański Członek Zespołu – Mikołaj Żak Członek Zespołu - Patryk Pawlak W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Klupczyńska – Głód , katarzyna.glod@mgops.krzywin.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 655179049 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Budynek: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Generała Chłapowskiego 34, 64 – 010 Krzywiń Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu mieści się na pierwszym piętrze budynku Centrum Usług Społecznych. Nazwa instytucji jest umieszczona dużym napisem w widocznym miejscu. Do MGOPS w Krzywiniu prowadzi jedno wejście znajdujące się z tyłu budynku Centrum Usług Społecznych. Wejście do budynku jest oznaczone w widocznym miejscu. Wejście jak i siedziba Ośrodka są pozbawione barier architektonicznych. Do MGOPS kierują schody, a także winda. Przy budynku znajduje się duży parking, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku w kilku miejscach są widoczne tabliczki informujące o pierwszeństwie obsługi osób starszych, niepełnosprawnych, kobiet w ciąży. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r., poz. 1824), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego, przy załatwianiu spraw w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W związku z tym osoby, które zamierzają skorzystać z powyższych usług, prosimy o zgłoszenie tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w tut. Ośrodku, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form: - e-mail na adres mops@mgops.krzywin.pl - na nr tel. 655179049 - osobiście w siedzibie Ośrodka, - drogą pocztową na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, 64 -010 Krzywiń


Aktualizacja deklaracji: 2022-03-28

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip-mgopskrzywin.opsinfo.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-09-29
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 781

  1. 2021-02-24 (20:26:58)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip-mgopskrzywin.opsinfo.pl)
    Redaktor: Administrator systemu
  2. 2021-02-24 (20:27:09)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip-mgopskrzywin.opsinfo.pl)
    Redaktor: Administrator systemu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

ul. Generała Dezyderego Chłapowskiego 34
64-010 Krzywiń
tel. (65)517-90-49

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip